• SET Tech

ทำความรู้จักกับ ระบบจัดการพลังงาน (Energy Management System)

ระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System: EMS) เป็นระบบอัตโนมัติที่รวบรวมและจัดการข้อมูลการใช้พลังงานทำให้ผู้ใช้งานสามารถบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยในการทำงานเพื่อที่จะบริหารการใช้พลังงาน และค่าใช้จ่ายพลังงาน ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน คือ การวัด การจัดการข้อมูล และการควบคุม แล้วนำข้อมูลที่ได้มาดำเนินการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหาแนวทางการจัดการพลังงาน (Energy Management) ที่เหมาะสมที่สุด เพื่อให้สามารถจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถจัดการทรัพยากรพลังงานจากพฤติกรรมการบริโภค นำไปสู่การลดต้นทุนที่ไม่จำเป็น และป้องกันความเสียหายจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเกินกำลัง จึงเป็นที่มาของระบบการจัดการพลังงานในการจัดระบบการจัดการพลังงาน

โดยระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System: EMS) สามารถใช้ได้ทั้ง ระบบการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม ระบบการจัดการพลังงานในอาคาร ตลอดจนระบบการจัดการพลังงานในครัวเรือนได้


ประโยชน์ของระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System: EMS)


1. Energy Cost Saving ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานทันที 5-10% และสามารถวางแผนลดต้นทุนด้านพลังงานในระยะยาวมากกว่า 50% ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมากกว่า 20%


2.สามารถทำรายงานหรือ Billing ค่าไฟฟ้าการใช้โดยแจกแจงในแต่ละวัน สัปดาห์ หรือเดือน โดยแบ่งได้ทั้งแผนก ชั้น หรือร้านค้าต่าง ๆ ภายในหน่วยงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำและลดความยุ่งยากกว่าการที่ให้พนักงานที่รับผิดชอบไปคอยเดินจดข้อมูลจากมิเตอร์จานหมุนแบบเก่า และป้องกันความผิดพลาดจากการบันทึก Human Error


3.ลดภาระการซ่อมบำรุง ปรับแต่งและตรวจเช็คตัวมิเตอร์จากค่าที่อ่านผิดพลาดได้


4.สามารถดูค่าพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าและค่าพลังงานในหน่วยงานได้แบบ Real Time